Hyundai HL740-3HL

Hyundai HL740-3HL


$25,500


5.9 Cummins engine, runs and operates well

Hyundai HL740-3HL Hyundai HL740-3HL

click to zoom